Published on 24 Jul 2015 | over 3 years ago

13 ปี ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี จากหญิงสามัญขึ้นสู่ชีวิตในพระราชวัง เรื่องราว ภาระกิจต่างๆ ของท่านยังคงตราตรึงกับประชาชนชาวไทย รวมภาพประทับใจ 13 ปี ชีวิตสูงสุดก่อนคืนสามัญชน

สูงสุดคืนสู่สามัญ ดูจะเป็นวลีที่เหมาะสมที่สุดหากจะขออนุญาตเอ่ยถึง ‘ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี’ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่ตกเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบปี 2557 เนื่องจาก อดีตคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แต่ปัจจุบันคือสามัญชนคนเดินดินหลังจากกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์. ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว
Customize Your Hybrid Embed Video Player!

6-digit hexadecimal color code without # symbol.

 

Report video function is under development.

 


Loading related videos...