Published on 15 Jul 2014 | over 2 years ago

DA BA KALA KALA ZAMA KE .... BEYA ME OMER PASHA KEGE
...DA CHE DALTA NARAWA DI...DA BA HALTA ..HALKA RAWAKEGA...

Loading related videos...