482,511 views 333 on YTPak
447 22

Published on 04 Jul 2011 | over 5 years ago

See this video with lyrics
great song from murder 2
which also describes the lord jesus christ

Kuch farq nahin; is liye ki sab ne gunah kiya aur Khuda ke jalal se mahrum hain.

Taubhi us ne hamari mashaqqaten utha lin, aur hamare gamon ko bardasht kiya: par ham ne use Khuda ka mara koota aur sataya hua samjha. Halanki wuh hamari khataon ke sabab se ghaya kiya gaya, aur hamari badkirdari ke bais kuchla gaya: hamari hi salamati ke liye us par siyasat hui; taki us ke mar khane se ham shifa paen. Ham sab bheron ki manind bhatak gaye; ham men se har ek apni rah ko phira; par KHUDAWAND ne ham sab ki badkirdari us par laadi.

Lekin KHUDAWANT ko pasand aya ki use kuchle; us ne gamgin kiya: jab us ki jan gunah ki qurbani ke liye gazrani jaegi, to wuh apni nasi ko dekhega, us ki umr daraz hogi, aur Khuda ki marzi ke hath ke wasile se puri hogi.

Dekh, main darwaze par khara hua khatkhatata hun; agar koi meri awaz sunkar darwaza kholega, to main us ke pas andar jakar us ke sath khana khaunga, aur wuh mere sath.

Loading related videos...