Published on 02 May 2012 | over 4 years ago

خلاصه ای از برنامه های شبکه جهانی واشنگتن با مدیریت دکتر بهروز بهبودی
که در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران در سال 1388 با اهداف ، پیشبرد دموکراسی در ایران
و دسترسی سریع به اخبار صحیح ، فعالیت می نمود

Loading related videos...